Disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Voormalig Gasthuis (hierna te noemen: Stichting Voormalig Gasthuis). Op de toegang en het gebruik van deze site zijn deze disclaimer, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de disclaimer, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Stichting Voormalig Gasthuis.

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Stichting Voormalig Gasthuis. Stichting Voormalig Gasthuis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Stichting Voormalig Gasthuis kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Stichting Voormalig Gasthuis is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting Voormalig Gasthuis of door u aan Stichting Voormalig Gasthuis door middel van de website van Stichting Voormalig Gasthuis of anderszins langs elektronische weg. Stichting Voormalig Gasthuis aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting Voormalig Gasthuis garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Stichting Voormalig Gasthuis aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

Stichting Voormalig Gasthuis is rechthebbende ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Voormalig Gasthuis.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Stichting Voormalig Gasthuis en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Voormalig Gasthuis mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.