Doelstelling

1. De stichting heeft ten doel activiteiten te ontplooien gericht op de behartiging van het lichamelijk, geestelijk en sociaal – maatschappelijk welzijn van de ouderen te Breda en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het zelf ter hand nemen dan wel het daadwerkelijk bevorderen van een systematische medische begeleiding van de groep ouderen;
b. de ouderen in staat stellen de zorg en verantwoordelijkheid voor eigen welzijn zo lang mogelijk zelf te blijven dragen;
c. zoveel mogelijk gebruik te maken van diensten van andere organisaties en daarmede samen te werken;
d. fondsenwerving.

Het bestuur verstaat onder “ouderen” personen van 65 jaar en ouder uit Breda en omgeving.